Algemene voorwaarden VIRTIBO

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

 • VIRTIBO: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: VIRTIBO BV, vertegenwoordigd door Tine Bosmans, is gevestigd aan Achter de Bergen 11, 2430 Laakdal, gekend onder het BTW nummer BE 0795 485 023;
 • Klant: de natuurlijke persoon die of het bedrijf dat een overeenkomst aangaat met VIRTIBO;
 • Overeenkomst: de overeenkomst tussen VRTIBO en de klant, een en ander in de meest ruime zin;
 • Diensten: alle door VIRTIBO – en/of door haar ingeschakelde derden – aan klant geleverde producten en diensten. VIRTIBO helpt ondernemers met de technische kant van het online ondernemen. Onder technische taken/ diensten wordt verstaan alle handelingen die nodig zijn voor online ondernemen. Opmaak van websites, landingspagina’s, webshops, online leerplatformen, connecteren van betaalplatformen, opmaak van technische templates voor facturatie en alle automatisaties die nodig zijn om online programma’s met elkaar te laten communiceren.
 • VIRTIBO-kaart: 10-uren kaart aan verminderd uurtarief voor support, geldigheid van 3 maanden.
 • Website en database: www.virtibo.be

Artikel 2 – Algemeen

 • Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen VIRTIBO en de klant.
 • De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met VIRTIBO, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 • Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of via e-mail zijn overeengekomen.
 • De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 • Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door VIRTIBO vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
 • Gedurende de overeenkomst heeft VIRTIBO het recht de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
 • Indien VIRTIBO niet steeds de strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, brengt dit niet met zich mee dat deze algemene voorwaarden niet van toepassing zouden zijn of dat VIRTIBO het recht zou verliezen om in toekomstige, al dan niet soortgelijke, gevallen de strikte naleving van deze algemene voorwaarden te verlangen.
 • Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

Artikel 3 – Offertes

 • Alle offertes van VIRTIBO zijn vrijblijvend.
 • De klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan VIRTIBO opgegeven eisen en specificaties van de prestatie en andere gegevens waarop VIRTIBO haar offerte baseert.
 • De klant heeft veertien (14) dagen de tijd om de offerte te ondertekenen en te retourneren aan VIRTIBO, hierna vervalt het aanbod van rechtswege.
 • Indien de klant aantekeningen maakt of reacties geeft op de offerte van VIRTIBO dan maken zij geen deel uit van de offerte en/of de toekomstige overeenkomst, tenzij VIRTIBO deze schriftelijk bevestigt.
 • Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, dan is VIRTIBO daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij VIRTIBO anders aangeeft.
 • Een samengestelde prijsopgave verplicht VIRTIBO niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 • Kennelijke fouten of vergissingen in publicaties, offertes, e-mailberichten en overeenkomsten binden VIRTIBO niet.
 • Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4 – Totstandkoming van de overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand:

 • nadat de klant de overeenkomst of offerte heeft ondertekend en aan VIRTIBO heeft geretourneerd; of
 • nadat de klant via e-mail akkoord is gegaan met de offerte van VIRTIBO; of
 • nadat de klant via de website een product of dienst heeft aangekocht en de online betaalprocedure volledig heeft afgerond.

Artikel 5 – Annulering

 • Indien de klant een tot stand gekomen overeenkomst voor bepaalde tijd tot het uitvoeren van werkzaamheden annuleert, dan worden annuleringskosten aan de klant in rekening gebracht. De annuleringskosten bedragen: 30% van het volledige factuurbedrag, ook indien ten tijde van de opzegging nog niet alle overeengekomen diensten zijn uitgevoerd.
 • Annulering dient schriftelijk of via e-mail te geschieden.
 • De klant is geen annuleringskosten aan VIRTIBO verschuldigd indien partijen in de overeenkomst zijn overeengekomen dat de overeenkomst voor bepaalde tijd tussentijds kan worden opgezegd.
 • Alle reeds tot het moment van de beëindiging van de overeenkomst uitgevoerde werkzaamheden en overige gemaakte kosten worden aan de klant in rekening gebracht.
 • Ten aanzien van de VIRTIBO-kaart: zodra de (online) betaalprocedure succesvol en volledig is afgerond, is het voor de klant niet meer mogelijk de overeenkomst te annuleren.

Artikel 6 – Uitvoering van de overeenkomst

 • VIRTIBO zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 • VIRTIBO voert de werkzaamheden uit vanuit haar eigen kantoor.
 • VIRTIBO heeft het recht bij de uitvoering van de overeenkomst, zonder kennisgeving aan de klant, derden in te schakelen, goederen van derden te betrekken, diensten van derden af te nemen en de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten verrichten.
 • VIRTIBO kan niet garanderen dat met de werkzaamheden de website van de klant hoger komt in de zoekresultaten van Google of van andere zoekmachines.
 • VIRTIBO kan niet garanderen dat het uitvoeren van de werkzaamheden leidt tot het door de klant gewenste resultaat, zoals een omzetstijging en/of meer naamsbekendheid.
 • Voor de uitvoering van de overeenkomst kan VIRTIBO afhankelijk zijn van (online) diensten of software van derde partijen. VIRTIBO is niet aansprakelijk voor schade van welke aard of uit welken hoofde ook, veroorzaakt door (online) diensten of software van derde partijen.
 • VIRTIBO zal nimmer gehouden zijn werkzaamheden uit te voeren welke in strijd komen met haar professionaliteit, een recht van derden, een wettelijke plicht of hetgeen in het maatschappelijk verkeer betaamt.
 • De onderhoudspakketten zijn exclusief eventuele bijkomende kosten voor het oplossen van mogelijke problemen die tijdens updates naar voren komen. Uiteraard informeer ik je vooraf wat er moet gebeuren en wat de kosten daarvan zijn.

Artikel 7 – Verplichtingen van de klant

 • De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens en zaken, waarvan VIRTIBO aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan VIRTIBO worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens en zaken niet tijdig aan VIRTIBO zijn verstrekt, heeft VIRTIBO het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de klant in rekening te brengen.
 • De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en de betrouwbaarheid van de door hem verstrekte gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
 • De verstrekte gegevens dienen te voldoen aan de door VIRTIBO voorgeschreven specificaties.
 • Indien de klant aan VIRTIBO informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.
 • De klant dient VIRTIBO alle bevoegdheden te geven die noodzakelijk zijn om de overeenkomst uit te kunnen voeren.
 • De klant vrijwaart VIRTIBO voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de klant toerekenbaar is.
 • De klant is gehouden VIRTIBO onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de werkzaamheden van belang kunnen zijn.

Artikel 8 – Wijziging factuuradres of verhuizing

Indien de klant verhuist dan wel het factuuradres van de klant wijzigt, dient de klant daaraan voorafgaand zo tijdig mogelijk zijn nieuwe vestigingsplaats en/of nieuw factuuradres schriftelijk of via e-mail aan VIRTIBO mede te delen.

Artikel 9 – Wijziging van de overeenkomst

 • Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 • Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. VIRTIBO zal de klant zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 • Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal VIRTIBO de klant hierover van tevoren inlichten.
 • Indien een vaste prijs is overeengekomen, dan zal VIRTIBO daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van deze prijs tot gevolg heeft.

Artikel 10 – Opleveringstermijn

 • Alle door VIRTIBO genoemde of overeengekomen opleveringstermijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die haar bij het aangaan van de overeenkomst bekend waren. VIRTIBO spant zich er naar behoren voor in overeengekomen opleveringstermijnen zoveel mogelijk in acht te nemen. Een vermelde of overeengekomen opleveringstermijn is nimmer als een fatale termijn te beschouwen. De duur van de uitvoering van de werkzaamheden kan beïnvloed worden door de kwaliteit van de informatie en zaken die de klant verstrekt en door de medewerking die wordt verleend.
 • VIRTIBO is niet gebonden aan al dan niet uiterste opleveringstermijnen die vanwege buiten haar macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. Evenmin is VIRTIBO gebonden aan een al dan niet uiterste opleveringstermijn als partijen een wijziging van de inhoud of omvang van de overeenkomst zijn overeengekomen.
 • Overschrijding van een opleveringstermijn geeft nooit recht aan de klant tot enigerlei schadevergoeding, tot ontbinding van de overeenkomst of een andere actie jegens VIRTIBO. Dit geldt niet in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van VIRTIBO.

Artikel 11 – Prijzen en tarieven

 • De vermelde prijzen en tarieven zijn exclusief btw en in euro’s.
 • VIRTIBO heeft het recht de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk 1 maand voordat deze ingaan aan de klant schriftelijk of via e-mail bekend gemaakt. Indien de klant niet akkoord gaat met de nieuwe tarieven, dan is de klant gerechtigd de overeenkomst te ontbinden vanaf het moment dat de nieuwe tarieven gelden. De ontbinding dient schriftelijk of via e-mail te geschieden en binnen 2 weken nadat de klant in kennis is gesteld van de nieuwe tarieven. Verhoging van de tarieven wegens een verhoging van het btw-tarief of wegens een wijziging van de overeenkomst geeft de klant niet het recht om de overeenkomst te ontbinden.
 • VIRTIBO is gerechtigd een vast overeengekomen prijs te verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan VIRTIBO, dat in redelijkheid niet van VIRTIBO mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen de oorspronkelijk overeengekomen prijs.
 • VIRTIBO levert online diensten. In overleg kan VIRTIBO ook ter plaatse komen. Hiervoor rekent VIRTIBO het op dat ogenblik geldende wettelijke tarief per gereden kilometer (zowel heen als terugrit) aan. Bovendien kan VIRTIBO het geldend uurtarief van € 70,00/uur aanrekenen overeenkomstig de rijtijd.

Artikel 12 – Facturatie en betaling

 • Voor losse uren support geldt: facturatie voor uitgevoerde werkzaamheden geschiedt maandelijks achteraf.
 • Voor VIRTIBO-kaart geldt: facturatie geschiedt vooraf.
 • Voor overeenkomst onbepaalde tijd abonnementen geldt: facturatie voor uit te voeren werkzaamheden geschiedt maandelijks vooraf.
 • Voor overeenkomst onderhoudspakketten geldt: facturatie van eerste 6 maanden vooraf bij de start van de overeenkomst, daarna facturatie maandelijks vooraf.
 • Voor overeenkomst bepaalde tijd (bouwen website en/of webshop en/of online leeromgeving) geldt: betaling 50% voorafgaand aan start werkzaamheden en 50% bij oplevering.
 • VIRTIBO is niet verplicht om direct na uitvoering te factureren. De klant kan zich derhalve nooit beroepen op verjaring.
 • Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 • De klant dient eventuele bezwaren tegen de factuur van VIRTIBO binnen 8 (acht) dagen na factuurdatum aan VIRTIBO schriftelijk kenbaar te maken, bij gebreke waarvan de klant geacht wordt in te hebben gestemd met de inhoud van de factuur en de hoogte van het factuurbedrag.
 • Bij niet-tijdige betaling is de klant van rechtswege in verzuim en is, ook zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling, vanaf de vervaldatum een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de geldende wettelijke rente. Indien VIRTBO haar vordering op de klant ter incasso uit handen geeft, is de klant alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten welke met incasso gemoeid zijn, verschuldigd, waarbij de buitengerechtelijke incassokosten door partijen gefixeerd worden op 15% van de hoofdsom en rente met een minimum van € 250,- exclusief BTW.
 • Door de klant gedane betalingen strekken eerst ter voldoening van verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al wijst de klant een andere volgorde van toerekening aan.
 • De klant is niet gerechtigd tot verrekening of tot opschorting van een betaling.
 • VIRTIBO kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, producten, gegevens, documenten, databestanden onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte, totdat de klant alle aan VIRTIBO verschuldigde bedragen betaald heeft.
 • Rechten worden aan de klant steeds verleend onder de voorwaarde dat de klant de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.

Artikel 13 – Intellectuele eigendomsrechten

 • Het auteursrecht alsmede alle overige rechten van intellectuele eigendom ten aanzien van, zowel voorlopige als definitieve, (ontwerpen van) tekst(en), concepten, digitale informatie, programmatuur, ontwerpen, e.d., hierna te noemen “werk”, die VIRTIBO in het kader van de overeenkomst heeft vervaardigd, berusten bij VIRTIBO of bij haar licentiegever(s).
 • VIRTIBO verleent aan de klant een beperkt, niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht tot gebruik van de intellectuele eigendomsrechten die berusten op het werk. De licentie geldt slechts nadat de klant aan zijn financiële verplichtingen jegens VIRTIBO heeft voldaan.
 • Door de oplevering van werk worden geen auteursrechten in de zin van de Auteurswet overgedragen. Alle rechten van intellectuele eigendom op het werk berusten uitsluitend bij VIRTIBO of bij haar licentiegever(s).
 • Overdracht van de auteursrechten op het werk kunnen partijen middels een schriftelijke overeenkomst overeenkomen.
 • Indien de klant in strijd handelt met de intellectuele eigendomsrechten van VIRTIBO, dan heeft VIRTIBO het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat de klant recht heeft op enige vorm van compensatie, en dan wordt alle schade die VIRTIBO daardoor heeft geleden aan de klant in rekening gebracht.
 • Door het geven van een opdracht tot openbaarmaking of verveelvoudiging van door de Auteurswet of enige andere wettelijke regeling op het gebied van de intellectuele eigendom beschermde zaken, die door of namens de klant zelf ter beschikking gesteld zijn, verklaart de klant dat geen inbreuk wordt gemaakt op wettelijke voorschriften en/of op beschermde rechten van derden en vrijwaart hij VIRTIBO voor de aanspraken ter zake van derden c.q. voor de directe en indirecte gevolgen, zowel financiële als andere, uit de openbaarmaking of verveelvoudiging voortvloeiende.
 • VIRTIBO is gerechtigd het in opdracht vervaardigde werk te gebruiken voor eigen publiciteit of PR doeleinden. In dit kader heeft VIRTIBO het recht de naam en/of het logo van de klant en een link naar de website van de klant op haar website te plaatsen.

Artikel 14 – Onderzoek naar het bestaan van rechten

 • Tot de opdracht behoort niet het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van merkrechten, auteursrechten, portretrechten, e.d. van derden. Ditzelfde geldt voor onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de klant.
 • De klant dient zelf na te gaan of de materialen die hij voor de uitvoering van de overeenkomst aan VIRTIBO ter beschikking stelt, geen inbreuk maken op de merkrechten, auteursrechten, portretrechten, e.d. van derden.

Artikel 15 – Klachten

 • Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de klant zo spoedig mogelijk na de oplevering aan VIRTIBO kenbaar te worden gemaakt. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat VIRTIBO in staat is adequaat te reageren.
 • Indien een klacht gegrond is, dan zal VIRTIBO de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de klant aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de klant schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 • Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, dan zal VIRTIBO slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 17.
 • Klachten over de uitgevoerde werkzaamheden schorten de betalingsverplichting van de klant niet op.
 • Voor vragen en/of klachten kan de klant op de volgende wijzen contact opnemen met VIRTIBO:

Artikel 16 – Opschorting en ontbinding

 • VIRTIBO is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst middels een schriftelijke of elektronische verklaring te ontbinden, indien:
  • de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
  • na het sluiten van de overeenkomst VIRTIBO ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de klant de verplichtingen niet zal nakomen;
  • aan de klant surseance van betaling is verleend;
  • de klant in staat van faillissement verkeert;
  • ten aanzien van de klant een wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing wordt verklaard;
  • de onderneming van de klant wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van een overname of samenvoegen van ondernemingen.
 • Voorts is VIRTIBO bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 • Indien de overeenkomst wordt ontbonden, dan zijn de vorderingen van VIRTIBO op de klant onmiddellijk opeisbaar. Indien VIRTIBO de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 • VIRTIBO behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 17 – Aansprakelijkheid en verjaring

 • VIRTIBO kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
  • een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 18 paragraaf 1 van deze algemene voorwaarden;
  • enige daad of nalatigheid van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de klant te werk zijn gesteld.
 • De klant is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem aangeleverde gegevens en stukken. VIRTIBO is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die (mede) is veroorzaakt doordat de door de klant aangeleverde gegevens en stukken onjuist en/of niet volledig zijn of door het opvolgen van de door de klant gegeven instructies. De klant vrijwaart VIRTIBO tegen alle aanspraken ter zake.
 • De klant dient zorg te dragen voor afdoende beveiliging van zijn data, onder meer door middel van het maken van afdoende back-ups. VIRTIBO is op geen enkele wijze aansprakelijk voor dataverlies.
 • De klant is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van door hem verstrekte materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. Indien de klant dit nalaat, kan VIRTIBO niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.
 • VIRTIBO is niet aansprakelijk voor schade van welke aard of uit welken hoofde ook, veroorzaakt door (online) diensten of software van derde partijen.
 • VIRTIBO is nimmer aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook geleden door de klant verband houdende met het (niet) functioneren van apparatuur, programmatuur of (internet)verbindingen van de klant.
 • De klant is zelf verantwoordelijk voor de beslissingen die hij, al dan niet naar aanleiding van een advies van VIRTIBO, maakt.
 • VIRTIBO kan door de klant niet aansprakelijk worden gesteld indien het resultaat voortvloeiende uit de werkzaamheden niet voldoet aan de verwachtingen van de klant.
 • VIRTIBO is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens als gevolg van verzending van de gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.
 • Iedere aansprakelijkheid van VIRTIBO voor gevolgschade is uitgesloten. Onder gevolgschade wordt in dit verband in ieder geval verstaan: winstderving, gemiste besparingen, omzetverlies, kosten gemaakt ter voorkoming of vaststelling van gevolgschade, verlies of beschadiging van data, vertragingsschade, reputatieschade en opgelegde boetes.
 • Indien VIRTIBO aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van VIRTIBO beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van VIRTIBO gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het declaratiebedrag, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 • Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de klant uit welken hoofde ook jegens VIRTIBO, vervallen in ieder geval na één jaar na het moment waarop de klant bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

Artikel 18 – Overmacht

 • Van overmacht aan de zijde van VIRTIBO is onder andere sprake indien VIRTIBO verhinderd wordt haar verplichtingen uit de overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van: storingen in de verbindingen van en met het internet, virusinfectie of computervredebreuk door derden, stroomstoring, weersomstandigheden, natuurrampen, verkeersstoring, stakingen, diefstal, brand, ziekte van de natuurlijke persoon die namens VIRTIBO de overeenkomst uitvoert, overheidsmaatregelen en fouten in software of (online) diensten van derden. Onder overmacht wordt tevens begrepen iedere gebeurtenis of omstandigheid ten gevolge waarvan nakoming door VIRTIBO zo bezwaarlijk en/of kostbaar is geworden in vergelijking met de omstandigheid ten tijde van het aangaan van de overeenkomst dat nakoming in redelijkheid niet meer kan worden verlangd.
 • Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van leveranciers van VIRTIBO ten gevolge waarvan VIRTIBO haar verplichtingen niet of niet tijdig of niet volledig kan nakomen.
 • Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 • Voor zover VIRTIBO ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is VIRTIBO gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. De klant is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 19 – Geheimhouding

 • Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 • Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, VIRTIBO gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en VIRTIBO zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is VIRTIBO niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de klant niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 20 – Toepasselijk recht

 • Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is bij uitsluiting van ieder ander recht, het Europese of waar deze niet voorziet, het Belgische recht van toepassing.
 • Alle geschillen, direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeiend of daarmee verband houdend, kunnen uitsluitend bij de bevoegde rechter aanhangig worden gemaakt.95 485 023